29.9.09

"La Coruña": rareza castelá ou galeguismo traducido?

Dicía Xavier Alcalá nun artigo:

Antes de que a Coruña pasase a ser A Coruña publicouse un razoamento que segue a ser válido: os que reclaman o L para se expresaren en castelán esquecen que están a caer nun galeguismo. A xente de fala castelá natural evita pór artigos diante de nomes vila ou cidade, a punto de que Coruña del Conde -homónima burgalesa da capital das Mariñas- non se chama La Coruña del Conde. Ao contrario, a xente de fala galaico-portuguesa tende a pór artigos diante dos nomes de concello (A Estrada, O Carballiño…) mais non sempre os escribe.
Caso ben coñecido é o do Porto: en portugués dise «Vou para o Porto… Estou no Porto… Saio do Porto…» e, con todo, a cidade chámase só Porto. Curiosamente os castelanfalantes, de tanto oíren «o Porto», acabaron nomeando a xoia do Douro como Oporto. O cal leva a pensar que, de se teren mantido os galegos firmes na súa fala, a Coruña aparecese como Acoruña nos mapas editados en Madrid.

La Coruña. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Galicia cuyo nombre en gallego es A Coruña. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo gallego como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano. El gentilicio es coruñés.
 
Co de tradicional referirase a súa presenza en textos en castelán, non á fala dos coruñeses? O castelán só se convertería en maioritario nesta agora cidade desde que se xeneralizou a educación obrigatoria(alfabetización) e os medios de comunicación, ambos exclusivamente en castelán, e coa inestimábel axuda da dictadura.
Fixémonos tamén que a RAE define un coma "topónimo castellano" e outro coma "topónimo galego" , sendo este o preceptivo para textos oficiais en castelán ao ser A Coruña o recoñecido oficialmente.
 
O galego atravesou a Idade Media non só como lingua poética ou como lingua oral; o galego foi, tras as primeiras décadas do século XIII, a lingua escrita e administrativa de Galicia, segundo explica un volume publicado polo Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega, e editado por Ana Isabel Boullón.
o uso do galego nas escrituras (testamentos, vendas, doazóns), comeza timidamente nas primeiras décadas do XIII e xeneralízase a partir de 1255, antes que en Portugal».

 
a documentación -na súa maior parte correspondente aos séculos XIV e XV- conservada no Tumbo Pechado da Catedral de Mondoñedo. Unha colección de documentos excepcional a todos os efectos, xa que permite comprender, a través de fontes ata agora inéditas, a realidade da Igrexa galega no solpor do Medievo.
A maior parte dos documentos que contén o libro están escritos en lingua galega, se ben hai nel tamén transcricións de textos latinos, e no caso dos documentos máis recentes se observa a crecente presenza do castelán na linguaxe administrativa.

Se cuentan por decenas las leyes, decretos y normas de diverso rango que demuestran que han sido muchas las personas a las que, en épocas diversas y lugares distintos, se ha obligado a hablar en castellano. El recuento no es de ahora, a raíz de la polémica frase pronunciada el pasado lunes por el Rey en la entrega del Premio Cervantes; existe mucha bibliografía sobre el tema, cuya consulta revela que, al menos desde principios del siglo XVIII, la imposición del castellano se ha extendido a todos los ámbitos de la vida pública y privada de los españoles: de la enseñanza del catecismo y de las primeras letras al uso del teléfono, la producción teatral o el etiquetado de los productos farmacéuticos.

O xornal El Ideal Gallego anuncia en 1942 que “el Gobernador de la provincia multó a varios vecinos por hablar en público en gallego

O Centro Galego de Bos Aires e o Centro Lucense fixeron chegar tamén individualmente a sua protesta, e a Irmandade Galega, xunto cos Centros de Betanzos, Corcubión, Coruñés, Ourensán e Pontevedrés, presentaron, en representación dos galegos da patria e dos galegos espallados por todo o mundo, o 15/10/1954, un documentado informe denunciando a persecución desatada "contra o idioma galego, cada día máis encirrada e rastreira no seu desexo criminal de anular o veículo máis enxebre de expresión da nosa personalidade diferenciada".

En castelán tamén hai algúns topónimos que poden ir con ou sen artigo, e levándoo vai con minúscula
Nunca he estado en la India / Nunca he estado en India
Hai outros

en los que el artículo es parte indisociable del nombre propio. En esos casos, el artículo se escribe con mayúscula inicial y no se amalgama en la escritura con las preposiciones a y de:
Lo conocí en La Habana.


"El Ferrol"
Descoñezo a consideración da RAE para Ferrol, "El Ferrol" tamén ten a súa tradición antes de se converter en "El Ferrol del Caudillo". Só polo dicionario da RAE deduciría que pode ir ou non con artigo, polo amalgamento "del"
ferrolano, na.
1. adj. Natural del Ferrol. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta ciudad de la provincia de La Coruña, en España.
Entón, por que "La Coruña" por unha banda e "el Ferrol" ou "Ferrol" pola outra? Porque Ferrol en galego non é oficial co artigo "O"?

É máis frecuente en castelán dicir "Nunca he estado en India" que "Nunca he estado en Coruña"? O primeiro sería correcto e o segundo non...
No Google hai 45.200.000 páxinas en español de buscar "Coruña", 6.670.000 páxinas en español de buscar "La Coruña" e 14.000.000 páxinas en español de buscar "A Coruña"(que podería incluír o topónimo galego máis o topónimo precedido da preposición "a" e sen o artigo).
Polo tanto, en internet, Coruña sen artigo ten moitísima máis presenza. Non ten tradición?

Coruña del Conde
Lémbranos Xavier Alcalá que hai unha Coruña en "Castilla y León", municipio da provincia de Burgos e vai sen artigo: Coruña del Conde, co xentilicio tamén "coruñés" e que tivo distintos rexistros desde Clunia(preromano) a Cluña, Crunnia, Crunna, Cruña, Curuña e o actual Coruña xa no século XI, e pola Wikipedia en español, nunca co artigo.
De feito creo raros os topónimos casteláns co artigo La ou Las que non vaian cun nome identificábel ou "contábel" como La Habana, La Paz ou Las Palmas, Los Ángeles(nos USA non é oficial o castelán!).
(Gustaríame poder atopar unha lista dos municipios españois que levan o artigo "La", sen ir buscándoos por provincia, para reafirmarme nisto)

"Oporto", Valença
Tamén nos comenta Xavierl Alcalá a naturalidade coa que se acostumaron os castelán falantes ao topónimo portugués do Porto co artigo, até o punto de chamarlle Oporto. Topónimo repetidísimo en Galiza por outra.
Eu engadiría a naturalidade coa que se afixeron a outro topónimo portugués veciño, Valença que até o escriben coa "ç" que non teñen nen temos no galego normativo actual.

galleguismo.
1. m. Locución, giro o modo de hablar propio de los gallegos.
2. m. Amor o apego a las cosas características o típicas de Galicia.

A deturpación dos topónimos ten raíces históricas na castelanización?
Desde que coñecemos documentación en galego rexístrase a deturpación e a castelanización. Xa en documentos do século XVI aparece Santa Marta de Ortiguera e tamén documentamos o caprichoso das mudanzas. Hai documentos notariais onde a Boiro chamábanlle Buero e por Palmeira escribían Palmera, nomes que non chegaron despois a ningunha oficialidade no nomenclátor do franquismo.
Nos trinta anos de autonomía as polémicas por nomes de concello só foron as actuais Pobra (do Caramiñal, do Brollón, de Trives) e o da Coruña.
Practicamente foron os únicos, entre 37.297 resoltos. No caso das Probas o ditame estivo retido sen darlle oficialidade na Xunta, porque unha maioría absoluta dependía do que foi alcalde da Pobra do Caramiñal, o finado Segundo Durán Casais. En todo caso nós reunímonos cos tres alcaldes relacionados con esa denominación para explicarllo documentalmente. O da Coruña é un problema de autoodio, sen máis, e por suposto sen base científica. Que estea nas cartas de navegación non é relevante porque iso responde á castelanización.
Antón Santamarina: ‘De 37.297 topónimos só se discute A Coruña'. A Nosa Terra

"Y es obvio que A Coruña ya es La Coruña desde mucho tiempo atrás ¡y no por amolar ni por hacer patria! en el uso tradicional, libre, espontáneo de millones y millones de hablantes de la lengua española, que también dicen Londres, Amberes, Florencia, Malinas, Friburgo, Burdeos... pero no se andan por las ramas de proponer su cooficialidad con London, Antwerpen, Firenze, Mechelen, Freiburg, Bordeaux..., porque para andarse por esas ramas carecen del ocio mental correspondiente y, si se metieran o metiesen en propuestas tales de cooficialidad, no encontrarían en los de London, Antwerpen, Firenze, Mechelen, Freiburg, Bordeaux... otro eco que el encogimiento de hombros y una superpedorreta histórico-cultural-recreativo-militar-circense-marítimo-pesquera."
"El problema podría estar tal vez en que La Coruña suene mejor, luzca más lindo, resulte más fino... que A Coruña, pero esta es una malévola insinuación mía porque podría prejuzgar que la opción La Coruña frente a A Coruña es de señoritos mentales, una especie que la hay o, mejor / peor, sigue habiéndola."
"A Coruña / La Coruña, cuestión absolutamente independiente de que se hable gallego o se hable español: A Coruña es el nombre tradicional y más que suficiente para ser único nombre oficial. La cooficialidad de La Coruña es antojo. Podría llegarse a la desgraciada situación de que la lengua gallega hiciese mutis definitivo, pero dejaría tras de sí un inmenso tesoro histórico-cultural, un hermosísimo elenco de topónimos orónimos, hidrónimos.... que sería obligación grave de los gallegos mantener en su integridad y con la mayor pureza o autenticidad posibles.
Tengo la impresión de que en EE.?UU. están contentos con Los Ángeles, La Joya, Colorado... y a ningún cursi de las finezas se le ha ocurrido proponer The Angels, The Valley, Colored... porque están muy satisfechos con su patrimonio y su tradición cultural. Y, como llevo algún tiempo en arduas pejigueras semánticas de topónimos e hidrónimos galaicos, voy a terminar con un ruego a los traductores -¡traduttore, traditore!- de La Coruña: que me hagan el favor de traducirme a lengua fina y cooficial Coristanco, Eume, Lérez, Narón, Taragoña... y unas cuantas cosas más que a día de hoy se me resisten. Porque yo sé muchas cosas, pero no las sé todas."
Do artigo "¡A, la, alá, alalá!" de Juan J. Moralejo en La Voz de Galicia

Costoso conflicto
- 1983. El Parlamento gallego aprueba por unanimidad la Lei de Normalización Lingüística, que fija los topónimos en gallego como únicos oficiales.
- 1995. Los ediles del BNG, Henrique Tello y Mario López Rico, son condenados a dos fines de semana de arresto domiciliario por retirar la 'L' de un ornamento floral.
- 1998. Las Cortes aprueban la ley que determina A Coruña como único topónimo de la provincia.
- 2000. Primera sentencia del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento por no usar el topónimo gallego. El Tribunal Constitucional ratifica ese fallo en 2002.
- 2004. El Ayuntamiento, con el único voto del PSOE, aprueba usar oficialmente los topónimos castellano y gallego.
- 2005. Sentencia anulando el acuerdo del ayuntamiento de 2004 tras la demanda de la Xunta de Fraga. Tras confirmar el fallo el Tribunal Superior, el Gobierno envía un requirimiento al Ayuntamiento para que utilice el único topónimo legal.
- 2006. El socialista Francisco Vázquez deja la Alcaldía, y se despide cantando el 'lalala' de Massiel.
- 2007. PSOE y BNG suscriben un acuerdo de gobierno que establece el uso único de de A Coruña.
PSOE y PP coruñeses descalifican la Lei de Normalización. El País

O coruñesismo. Artigo de Manuel Miragaia. Galiciaé

"Mi ciudad es diferente y gracias a ello es la vanguardia de Galicia, social, cultural y económicamente." Javier Losada, entrevista en El País

"Ser coruñés es un sentimiento de pertenencia a un colectivo de ciudadanos libres, cosmopolitas y solidarios." Carlos Negreira en La Opinión A CoruñaSem comentários: