29.9.09

"La Coruña": rareza castelá ou galeguismo traducido?

Dicía Xavier Alcalá nun artigo:

Antes de que a Coruña pasase a ser A Coruña publicouse un razoamento que segue a ser válido: os que reclaman o L para se expresaren en castelán esquecen que están a caer nun galeguismo. A xente de fala castelá natural evita pór artigos diante de nomes vila ou cidade, a punto de que Coruña del Conde -homónima burgalesa da capital das Mariñas- non se chama La Coruña del Conde. Ao contrario, a xente de fala galaico-portuguesa tende a pór artigos diante dos nomes de concello (A Estrada, O Carballiño…) mais non sempre os escribe.
Caso ben coñecido é o do Porto: en portugués dise «Vou para o Porto… Estou no Porto… Saio do Porto…» e, con todo, a cidade chámase só Porto. Curiosamente os castelanfalantes, de tanto oíren «o Porto», acabaron nomeando a xoia do Douro como Oporto. O cal leva a pensar que, de se teren mantido os galegos firmes na súa fala, a Coruña aparecese como Acoruña nos mapas editados en Madrid.

La Coruña. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Galicia cuyo nombre en gallego es A Coruña. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo gallego como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano. El gentilicio es coruñés.
 
Co de tradicional referirase a súa presenza en textos en castelán, non á fala dos coruñeses? O castelán só se convertería en maioritario nesta agora cidade desde que se xeneralizou a educación obrigatoria(alfabetización) e os medios de comunicación, ambos exclusivamente en castelán, e coa inestimábel axuda da dictadura.
Fixémonos tamén que a RAE define un coma "topónimo castellano" e outro coma "topónimo galego" , sendo este o preceptivo para textos oficiais en castelán ao ser A Coruña o recoñecido oficialmente.
 
O galego atravesou a Idade Media non só como lingua poética ou como lingua oral; o galego foi, tras as primeiras décadas do século XIII, a lingua escrita e administrativa de Galicia, segundo explica un volume publicado polo Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega, e editado por Ana Isabel Boullón.
o uso do galego nas escrituras (testamentos, vendas, doazóns), comeza timidamente nas primeiras décadas do XIII e xeneralízase a partir de 1255, antes que en Portugal».

 
a documentación -na súa maior parte correspondente aos séculos XIV e XV- conservada no Tumbo Pechado da Catedral de Mondoñedo. Unha colección de documentos excepcional a todos os efectos, xa que permite comprender, a través de fontes ata agora inéditas, a realidade da Igrexa galega no solpor do Medievo.
A maior parte dos documentos que contén o libro están escritos en lingua galega, se ben hai nel tamén transcricións de textos latinos, e no caso dos documentos máis recentes se observa a crecente presenza do castelán na linguaxe administrativa.

Se cuentan por decenas las leyes, decretos y normas de diverso rango que demuestran que han sido muchas las personas a las que, en épocas diversas y lugares distintos, se ha obligado a hablar en castellano. El recuento no es de ahora, a raíz de la polémica frase pronunciada el pasado lunes por el Rey en la entrega del Premio Cervantes; existe mucha bibliografía sobre el tema, cuya consulta revela que, al menos desde principios del siglo XVIII, la imposición del castellano se ha extendido a todos los ámbitos de la vida pública y privada de los españoles: de la enseñanza del catecismo y de las primeras letras al uso del teléfono, la producción teatral o el etiquetado de los productos farmacéuticos.

O xornal El Ideal Gallego anuncia en 1942 que “el Gobernador de la provincia multó a varios vecinos por hablar en público en gallego

O Centro Galego de Bos Aires e o Centro Lucense fixeron chegar tamén individualmente a sua protesta, e a Irmandade Galega, xunto cos Centros de Betanzos, Corcubión, Coruñés, Ourensán e Pontevedrés, presentaron, en representación dos galegos da patria e dos galegos espallados por todo o mundo, o 15/10/1954, un documentado informe denunciando a persecución desatada "contra o idioma galego, cada día máis encirrada e rastreira no seu desexo criminal de anular o veículo máis enxebre de expresión da nosa personalidade diferenciada".

En castelán tamén hai algúns topónimos que poden ir con ou sen artigo, e levándoo vai con minúscula
Nunca he estado en la India / Nunca he estado en India
Hai outros

en los que el artículo es parte indisociable del nombre propio. En esos casos, el artículo se escribe con mayúscula inicial y no se amalgama en la escritura con las preposiciones a y de:
Lo conocí en La Habana.


"El Ferrol"
Descoñezo a consideración da RAE para Ferrol, "El Ferrol" tamén ten a súa tradición antes de se converter en "El Ferrol del Caudillo". Só polo dicionario da RAE deduciría que pode ir ou non con artigo, polo amalgamento "del"
ferrolano, na.
1. adj. Natural del Ferrol. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta ciudad de la provincia de La Coruña, en España.
Entón, por que "La Coruña" por unha banda e "el Ferrol" ou "Ferrol" pola outra? Porque Ferrol en galego non é oficial co artigo "O"?

É máis frecuente en castelán dicir "Nunca he estado en India" que "Nunca he estado en Coruña"? O primeiro sería correcto e o segundo non...
No Google hai 45.200.000 páxinas en español de buscar "Coruña", 6.670.000 páxinas en español de buscar "La Coruña" e 14.000.000 páxinas en español de buscar "A Coruña"(que podería incluír o topónimo galego máis o topónimo precedido da preposición "a" e sen o artigo).
Polo tanto, en internet, Coruña sen artigo ten moitísima máis presenza. Non ten tradición?

Coruña del Conde
Lémbranos Xavier Alcalá que hai unha Coruña en "Castilla y León", municipio da provincia de Burgos e vai sen artigo: Coruña del Conde, co xentilicio tamén "coruñés" e que tivo distintos rexistros desde Clunia(preromano) a Cluña, Crunnia, Crunna, Cruña, Curuña e o actual Coruña xa no século XI, e pola Wikipedia en español, nunca co artigo.
De feito creo raros os topónimos casteláns co artigo La ou Las que non vaian cun nome identificábel ou "contábel" como La Habana, La Paz ou Las Palmas, Los Ángeles(nos USA non é oficial o castelán!).
(Gustaríame poder atopar unha lista dos municipios españois que levan o artigo "La", sen ir buscándoos por provincia, para reafirmarme nisto)

"Oporto", Valença
Tamén nos comenta Xavierl Alcalá a naturalidade coa que se acostumaron os castelán falantes ao topónimo portugués do Porto co artigo, até o punto de chamarlle Oporto. Topónimo repetidísimo en Galiza por outra.
Eu engadiría a naturalidade coa que se afixeron a outro topónimo portugués veciño, Valença que até o escriben coa "ç" que non teñen nen temos no galego normativo actual.

galleguismo.
1. m. Locución, giro o modo de hablar propio de los gallegos.
2. m. Amor o apego a las cosas características o típicas de Galicia.

A deturpación dos topónimos ten raíces históricas na castelanización?
Desde que coñecemos documentación en galego rexístrase a deturpación e a castelanización. Xa en documentos do século XVI aparece Santa Marta de Ortiguera e tamén documentamos o caprichoso das mudanzas. Hai documentos notariais onde a Boiro chamábanlle Buero e por Palmeira escribían Palmera, nomes que non chegaron despois a ningunha oficialidade no nomenclátor do franquismo.
Nos trinta anos de autonomía as polémicas por nomes de concello só foron as actuais Pobra (do Caramiñal, do Brollón, de Trives) e o da Coruña.
Practicamente foron os únicos, entre 37.297 resoltos. No caso das Probas o ditame estivo retido sen darlle oficialidade na Xunta, porque unha maioría absoluta dependía do que foi alcalde da Pobra do Caramiñal, o finado Segundo Durán Casais. En todo caso nós reunímonos cos tres alcaldes relacionados con esa denominación para explicarllo documentalmente. O da Coruña é un problema de autoodio, sen máis, e por suposto sen base científica. Que estea nas cartas de navegación non é relevante porque iso responde á castelanización.
Antón Santamarina: ‘De 37.297 topónimos só se discute A Coruña'. A Nosa Terra

"Y es obvio que A Coruña ya es La Coruña desde mucho tiempo atrás ¡y no por amolar ni por hacer patria! en el uso tradicional, libre, espontáneo de millones y millones de hablantes de la lengua española, que también dicen Londres, Amberes, Florencia, Malinas, Friburgo, Burdeos... pero no se andan por las ramas de proponer su cooficialidad con London, Antwerpen, Firenze, Mechelen, Freiburg, Bordeaux..., porque para andarse por esas ramas carecen del ocio mental correspondiente y, si se metieran o metiesen en propuestas tales de cooficialidad, no encontrarían en los de London, Antwerpen, Firenze, Mechelen, Freiburg, Bordeaux... otro eco que el encogimiento de hombros y una superpedorreta histórico-cultural-recreativo-militar-circense-marítimo-pesquera."
"El problema podría estar tal vez en que La Coruña suene mejor, luzca más lindo, resulte más fino... que A Coruña, pero esta es una malévola insinuación mía porque podría prejuzgar que la opción La Coruña frente a A Coruña es de señoritos mentales, una especie que la hay o, mejor / peor, sigue habiéndola."
"A Coruña / La Coruña, cuestión absolutamente independiente de que se hable gallego o se hable español: A Coruña es el nombre tradicional y más que suficiente para ser único nombre oficial. La cooficialidad de La Coruña es antojo. Podría llegarse a la desgraciada situación de que la lengua gallega hiciese mutis definitivo, pero dejaría tras de sí un inmenso tesoro histórico-cultural, un hermosísimo elenco de topónimos orónimos, hidrónimos.... que sería obligación grave de los gallegos mantener en su integridad y con la mayor pureza o autenticidad posibles.
Tengo la impresión de que en EE.?UU. están contentos con Los Ángeles, La Joya, Colorado... y a ningún cursi de las finezas se le ha ocurrido proponer The Angels, The Valley, Colored... porque están muy satisfechos con su patrimonio y su tradición cultural. Y, como llevo algún tiempo en arduas pejigueras semánticas de topónimos e hidrónimos galaicos, voy a terminar con un ruego a los traductores -¡traduttore, traditore!- de La Coruña: que me hagan el favor de traducirme a lengua fina y cooficial Coristanco, Eume, Lérez, Narón, Taragoña... y unas cuantas cosas más que a día de hoy se me resisten. Porque yo sé muchas cosas, pero no las sé todas."
Do artigo "¡A, la, alá, alalá!" de Juan J. Moralejo en La Voz de Galicia

Costoso conflicto
- 1983. El Parlamento gallego aprueba por unanimidad la Lei de Normalización Lingüística, que fija los topónimos en gallego como únicos oficiales.
- 1995. Los ediles del BNG, Henrique Tello y Mario López Rico, son condenados a dos fines de semana de arresto domiciliario por retirar la 'L' de un ornamento floral.
- 1998. Las Cortes aprueban la ley que determina A Coruña como único topónimo de la provincia.
- 2000. Primera sentencia del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento por no usar el topónimo gallego. El Tribunal Constitucional ratifica ese fallo en 2002.
- 2004. El Ayuntamiento, con el único voto del PSOE, aprueba usar oficialmente los topónimos castellano y gallego.
- 2005. Sentencia anulando el acuerdo del ayuntamiento de 2004 tras la demanda de la Xunta de Fraga. Tras confirmar el fallo el Tribunal Superior, el Gobierno envía un requirimiento al Ayuntamiento para que utilice el único topónimo legal.
- 2006. El socialista Francisco Vázquez deja la Alcaldía, y se despide cantando el 'lalala' de Massiel.
- 2007. PSOE y BNG suscriben un acuerdo de gobierno que establece el uso único de de A Coruña.
PSOE y PP coruñeses descalifican la Lei de Normalización. El País

O coruñesismo. Artigo de Manuel Miragaia. Galiciaé

"Mi ciudad es diferente y gracias a ello es la vanguardia de Galicia, social, cultural y económicamente." Javier Losada, entrevista en El País

"Ser coruñés es un sentimiento de pertenencia a un colectivo de ciudadanos libres, cosmopolitas y solidarios." Carlos Negreira en La Opinión A Coruña18.9.09

Periodista Digital, nova axencia de noticias "independente"(coma Santiago Rey) de La Voz de Galicia

O xornalista de La Voz de Galicia aparece coma o autor da adaptación desta nova que levaba dous días publicada en Periodista Digital

Entre los patrocinadores, el bar de un GRAPO
El PSOE permite celebrar un aquelarre nacionalista en La Coruña
El socialista Javier Losada, incapaz de controlar al BNG
Redacción Periodista Digital, 16 de septiembre de 2009 a las 17:36

A Coruña
La Concellería de Mocidade coruñesa financia un recital en el que colabora el local de un acusado de terrorismo
Francisco Espiñeira 18/9/2009 (La Voz de Galicia)

Entre los grupos que tocarán en el "Festival pola defensa e promoción da língua" destaca Dios Ke Te Krew que carga contra Paco Vázquez (el ex alcalde coruñés) en Herederos de la dictadura, donde demonizan la castellanización de los topónimos.

El festival, programado para las nueve y media de la noche del sábado, incluye la actuación de los grupos A Quenlla, Fracasados de Antemano y Dios Ke Te Krew, autores de una polémica letra en la que se insulta al anterior alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, al que califican de «ghulai».

Además tambien colabora el local de hosteleria "Faluya" propiedad de Carlos Cela procesado por la Audiencia Nacional por su pertenencia al grupo terrorista de ultraizquierda, GRAPO.

El problema es que el recital, organizado por la asociación de vecinos de Monte Alto y el Centro Social Atreu, fue puesto bajo sospecha por la supuesta participación del bar Faluya entre los colaboradores del certamen. Con dicho establecimiento hostelero tiene relación directa Carlos Cela Seoane, un joven que fue detenido el 23 de enero del pasado año por su presunta relación con la banda terrorista Grapo en el transcurso de una operación dirigida por el juez Fernando Grande-Marlaska.

12.9.09

A Constitución Española, por Pedro J. e Miguel Bernard (secretario xeral de Manos Limpias)

Cando Aznar falaba catalán na intimidade

"Quienes tuvimos la suerte de vivir en primera línea los años fascinantes de la instauración de la democracia y el proceso constituyente de 1978 sabemos hasta qué punto lo conseguido entonces fue un compromiso entre lo deseable y lo posible. Nuestra Transición alumbró una democracia vigilada por un Ejército franquista cuya cúpula aún estaba ocupada por los vencedores de la Guerra Civil y en cuyo seno se gestaban ya los movimientos golpistas que desembocarían en el 23-F. Eso explica que la Constitución no fuera capaz de dar cabida al reconocimiento de las distintas fuentes de soberanía que en rigor histórico confluyen en el proceso de formación de la España moderna, ni por lo tanto al derecho de autodeterminación de los pueblos que la integran. El Estado de las Autonomías surgió así como un camino intermedio entre el centralismo y el federalismo, tratando de diluir las reivindicaciones del País Vasco y Cataluña en el voluntarista «café para todos», aunque la propia distinción que la Carta Magna hace entre «nacionalidades y regiones» implica que no se trata de magnitudes homogéneas. "
Pedro J.Ramírez, Carta del Director(El Mundo) 1996


«Objetivamente, con todos los defectos que pudiera tener Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar desempeñó un papel importante en la transición española. Si no hubiera existido una oposición de este tipo, llamémosle violenta, a lo mejor la transición se hubiera hecho de otra manera. Tal y como se desarrolló hubo un equilibrio de fuerzas y terminó, con los incidentes que existieran por el camino, con un texto constitucional».
Miguel Bernard, Detrás de manos limpias. El Mundo 2005
( Declaracións atopadas na web RTVE.es no 2009. Manos limpias, un sindicato ultraderechista dirigido por un admirador de Blas Piñar )

9.9.09

Ti tampouco es de fiar

"Non haberá máis bipartitos" Vieiros

"Si se dan las circunstancias dentro de tres años y medio de que tenemos una mayoría sólida, aunque no absoluta, para gobernar, tomaríamos la decisión de gobernar. Y si no nos dejan gobernar, que lo haga quien tenga que hacerlo. Que el modelo del País Vasco está ahí ¿Qué puede darse? ¿Que aun no teniendo mayoría absoluta el PP pueda gobernar? Pues puede pasar. Y tampoco pasa nada, si lo deciden los ciudadanos." El País

E que o diga un que foi alcalde d'O Carballiño e conselleiro na Xunta grazas a bipartitos co BNG.
Senón hai un proxecto común nacional porqué o ía haber local? Hai unha ETA en Galiza? Os votantes e, ou os militantes do PSdG prefirirían que gobernase o PP antes que volver gobernar co BNG?

8.9.09

3'75 % é menos co 14 %

E aínda pode ser menos cos "muiñiños"

FRONTE AO 14% DE ACCIÓNS DO BIPARTITO
O canon eólico do PP é só o 3,75% da facturación A Nosa Terra

"A nova norma tamén marca como criterio a influencia no desenvolvemento da rede eléctrica"
"o Executivo autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo decidiu, tras consultar á asesoría xurídica, botar abaixo esa fórmula, por considerala ilegal. Entenden que vulnera o artigo 38 da Constitución que proclama a liberdade de empresa"
"o Executivo espera recadar 22 millóns de euros anuais en canto entre en vigor o canon, cifra que aumentará ata os 30 millóns ao ano cando estean en funcionamento os novos parques e se alcancen os 6.500 MW que Galicia se fixou como meta para o 2015."
"O presidente de Ventonoso, organización que agrupa a propietarios afectados por parques eólicos, cifra o beneficio anual que a Administración obtería mediante a participación pública prevista en 73 millóns de euros, só cos novos parques, mentres que o canon recadará menos gravando todas as instalacións, as xa establecidas e as futuras." Galiciae.com

"liberdade de empresa", coma se calquera puidese ter un muiño na súa leira... e a deus grazas que non.

"está na súa man diminuír o pagamento do canon eólico. Investir en tecnoloxía e pór muiñiños que produzan a mesma enerxía supón diminuír o canon." Alberto Núñez Feijóo no Galicia-Hoxe


"La construcción de las nuevas plantas de San Esteban II, San Pedro II y Santa Cristina permitirá impulsar la inversión en energía eólica prevista en Galicia." Iberdrola


Investimento previsto cando aínda están redactando o anteproxecto para volver repetir o concurso eólico...

Actualizado 
os empresarios ratificaron que a suspensión do último concurso de adxudicación de potencia seguiu ''un procedemento inadecuado'', xa que, de ser ilegal, debería ser eliminado o decreto 242/2007, ao amparo do que se creou o concurso. Segundo a patronal, ''non procede'' suspender o concurso polo mero feito de que se vaia a presentar outra normativa.
Así mesmo, EGA declárase ''radicalmente en contra'' da imposición dun canon autonómico que resultará, segundo denuncia, ''discriminatorio'' se só se aplica aos parques e non a outras instalacións con iguais ou maiores supostos efectos paisaxísticos. Galiciae

Con este recurso, son xa seis os grupos aos que lle foron adxudicados megavatios co concurso eólico do Goberno bipartito os que confirmaron que acudirán ao Superior: Enerxías Renovables de Galicia, Aucosa, Ventos Cooperativos, Viraventos Energy, Inesgal e Ventos de Bentureira. Fontes xurídicas advirten que serán “moitos máis” os que acaben acudindo á vía contenciosa.

"La parálisis del sector eólico ya tiene sus víctimas, que se cuentan por centenares en la industria auxiliar, un subsector que llegó a emplear a 5.500 trabajadores y que ahora asiste a un goteo de expedientes de regulación de empleo, cierres y concursos de acreedores. La adjudicación de los 2.335 megavatios del bipartito, su posterior suspensión y el proceso de judicialización actual es, en muchos casos, la piedra angular de la crisis subyacente para los fabricantes de componentes, torres, palas y fustes."
"La patronal eólica EGA, que ha denunciado insistentemente durante los últimos meses la parálisis del sector, no ofrece datos exactos sobre la merma de empleos en la industria auxiliar, aunque asegura que los empleos generados se diezman de forma constante y progresiva desde hace año y medio. La industria auxiliar gallega llegó a generar el 80% de los componentes de los parques, de acuerdo con la misma fuente."

Malia que o conselleiro de Economía e Industria, Xavier Guerra, se comprometera a solicitarlle o informe sobre o anteproxecto de lei eólica ao Consello Consultivo, o PP preferiu encomendarlle o labor a un “prestixioso bufete de avogados de Madrid”, segundo denuncia o BNG.O portavoz de industria do PSdeG e alcalde das Pontes é o xerente de Iberdrola en Galiza.
Artigo de Fernando Blanco Parga, ex-deputado do BNG responsable de enerxía, no que compara os dous anteriores decretos do PP que repartiran 4.200 Mw co decreto do BNG que licitou 2.325 Mw. Tamén desvela esta vinculación nas filas do PSdeG que podería gardar relación coas decisións e declaracións de Pachi coma conselleiro de Medio Ambiente.
O negocio eólico na Galiza. Galicia Confidencial

A través dun comunicado, a FEG cualificou de "burla" que o novo Goberno galego pretenda "vender" a repartición eólica de 2.300 megavatios como "algo novo e óptimo" cando se está "aproveitando" das "físgoas legais" do "desfasado plan de 1997". Unha repartición "de tal potencia" partindo dunhas "nulas" garantías ambientais baseadas, entre outros aspectos, na "rebaixa" do proceso de avaliación de impacto ambiental, a "simplificación" na tramitación, e o "desprezo" da Rede Natura 2000.
A Federación Ecoloxista Galega ve 'pésima' a lei eólica e nela os 'escuros intereses' do PP. A Nosa Terra

En plena recesión mundial, a economía de Bolivia, cos maiores índices de pobreza do continente americano, creceu a unha media do 5,2% desde que goberna o actual presidente, Evo Morales. O crecemento porcentual da economía do país andino en 2009 "é o máis alto do hemisferio" segundo un informe publicado polo centro estadounidense para a Investigación Económica e Política (CEPR, en inglés), e destaca un factor por encima de todos: "A recuperación do control dos recursos naturais por parte do Goberno".
A economía boliviana creceu con Evo máis que en tres décadas (a clave, facelo ao revés que Feijóo). PúblicoUnha firma investigada polo Consello de Contas reformou a web do Xacobeo polo menos 20 días antes de que a Xunta lle adxudicase este contrato.

Un dos socios de Hépotas S.L. é Juan Ramón Díaz; ex-director de La Voz de Galicia e actual vicepresidente de Editorial La Capital. Logrou o primeiro permiso para os muíños durante o Goberno Fraga, sen concurso e só meses despois de ser constituída o seu principal inversor.

In Galicia, the former head of industry and energy is facing charges of influence trafficking for granting approvals for seven wind parks developed by his brother-in-law.
(En Galiza, o ex responsábel de Industria e Enerxía afronta cargos de tráfico de influencia por dar licenza a sete parques eólicos desenvolvidos polo seu cuñado", en referencia ao ex director xeral de Industria Ramón Ordás Badía.) Vieiros

O 15% da compañía Medios Audiovisuales Gallegos do Grupo Voz é de Manuel Jove
¿Por qué el Señor Rey de La Voz ha pedido que se dejara para después de las elecciones el concurso eólico cuando a el le concedió la licencia de TDT un gobierno en funciones, que ya había perdido las elecciones?.
Relacións eólico-mediáticas. Galicia Confidencial

Concurso eólico, PP vs BNG “en lugar de fortalecer ás comunidades rurais colleuse o negocio e trasladóuselle gratuitamente a compañías multinacionais que nin sequera están vinculadas, directa ou indirectamente, co tecido empresarial galego”
os propietarios dos montes víronse indefensos fronte aos equipos de avogados destas multinacionais que acudían ás súas casas para dicirlles que naquel monte ían a instalar un parque eólico e que, ou aceptaban o acordo que lle propuñan ou ían a expropiar. “As empresas sempre xogaron coa espada da expropiación para propiciar acordos nalgúns casos ridículos” afirma Simón, que non dubida en dar varios exemplos sobre este tipo de “pactos”, “falo de casos coma, os de Acciona na Serra do Xistral onde comezou pagando 900 euros por muíño, e outros similares na zona do Barbanza coa empresa Gamesa, unha das principais operadoras”.

“ata o punto de que podemos afirmar que no 95% dos casos as empresas enganaron vilmente aos donos dos terreos. Cando imos a un parque e lle dicimos a ese propietario que ese parque facturou o ano anterior dez millóns de euros e que a empresa con 150.000 euros liquida aos propietarios, a sorpresa é maíscula”.

En relación ao novo decreto que regula a enerxía eólica en Galicia, publicado en decembro de 2007 pola Consellería de Industria (BNG), consideran que introduciu cambios importantes na xestión deste recurso. Sobre todo fan fincapé na limitación do desenvolvemento eólico nos espazos con valores ambientais e o establecemento dun método de concorrencia competitiva entre os distintos promotores, algo inexistente ata ese intre.

No que a rendas se refire salientan que co novo decreto hai promotores que ofreceron á Xunta ata o 15% da facturación total e hai tamén principios de acordo entre promotores e propietarios que cuadriplican o prezo medio pagado ata este momento.
SINALA A PASIVIDADE DA XUNTA DO PP COS ESPECULADORES
 
  
As sete diferenzas do novo concurso eólico http://feijoomente.blogaliza.org 


A lei autonómica actual, aprobada a finais de 2009, é tamén moi mellorable e contraditoria, considera o estudo. Crea o canon eólico, que penaliza o impacto ambiental destas instalacións, a pesar de que a eólica é unha enerxía de réxime especial, bonificada por unha normativa a nivel estatal.
"¿Bonificamos por un lado e penalizamos por outro? Non ten moito sentido", reflexiona Rosa María Regueiro. "

A lei eólica galega bonifica as actividades de repotenciación como elemento de menor impacto ambiental, unha valoración á que Rosa María Regueira ponlle peros.  "Debemos pensar se substituír un aeroxerador por outro de maior potencia implica menor impacto ou non. Un dos máis habituais en Galicia ten un diámetro de palas de 47 metros e unha potencia de 750 kilovatios. Outro modelo de 2,1 megavatios chega aos 56 metros de diámetro e os de 4,5, aos 112. Cos de 8 megavatios, que existen en Dinamarca, falamos dun diámetro de palas de 166 metros, é dicir, cada unha mide como a dun Airbus 380. Ten un impacto visual moito maior, e tamén acústico", detalla.
O cambio de muíños tamén xera novos danos no chan, xa que as zapatas dos vellos aeroxeradores non poden ser aproveitadas. Bueno carallo!

Aproveito para arquivar uns comentarios meus ao respecto

Colazo 23/Xaneiro/2009 at 0:11 (en alema.org)

Lendo o manifesto pro-bueno que tes no Facebook estou por animarme a redactar un para erradicalo do uso oral.

Como adxectivo non ten un senso concreto, bueno é malo, regular, máis ou menos e incluso aceptábel. De cualificar un exame cun bueno, podería ser un 3′5, un 4/10…

Como interxección a min recórdame á reverencia que lle fan algúns ao “Rey” e compaña (xa te estás desculpando antes de falar, tes razón pero eu penso que…), ou a unha falta de seguridade ao responder ou a non querer dicir realmente o que pensas.

Só admito o “bueno, carallo”. O “bueno, carallo, bueno” é para os que non se atreven co “bueno, carallo” a secas. Bueno non é serio !!

Colazo 3/Decembro/2008 at 22:04 (de Chuza! exportado a alema.org)

da noite á mañá botar abaixo a normativa actual e escribir todos en portugués padrón non é algo realizábel. Si que o foi, cando houbo a primeira normativa, de facelo dende o principio, agora a maioría ten prexuízos.

Habería que apostar por dar portugués na propia materia de galego(se se cumpre o decreto), tiña que ser xa unha realidade, unha introducción na ESO e unha profundización no bacharelato, que se leran libros en portugués… Esa proximidade linguística cun idioma internacional, esa orixe común non se pode desaproveitar.

Esas xeracións terían unha opinión lingüística real e si que poderían adoptar o portugués padrón como norma para o galego.

Castelao era de ideas reintegracionistas, pero empregaba a ortografía do castelán para escribir en galego(supoño que era porque descoñecía a portuguesa).

Os que non foron alfabetizados en galego, non se atreven a escribir en galego(coas excepcións intelectuais,políticas,”funcionariais”…), polo que nun principio se tiña que ter apostado sen medo por unha ortografía portuguesa, que aínda diferenciando os dous idiomas, teñen maior proximidade que co castelán. O “nh”, o “lh”… de Ronaldinho, Carbalho sábese ler até en España. E non creo que hoxe houbese algún alema ou Ferrín, nen un Colazo escribindo así, nen galegos dicindo que o galego non vale para fora de Galiza(e aínda así vale, e aínda que non valera non hai idioma máis importante para un pobo co seu).

Temos unha presentadora portuguesa no Luar!!, A Cabritinha foi un éxito… a que agardan por botar telenovelas brasileiras en V.O(en troques de doblar venezolanas)?, a dicirlle aos xogadores brasileiros que cando vexan o micrófono da galega falen portugués(que lle custará menos que tentar falar castelán…)?

Non sexades derrotistas, e máis ante uns cobardes

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG

Feijóo salienta que a Real Academia Galega é “depositaria da memoria” e achega ao presente “a visión de Galicia como un país que compite unido para superar os problemas e celebrar os logros”. Xunta.es

VS

El presidente de la RAG abre un frente con la Xunta al acusarla de crispar. La Voz de Galicia

VS

Barreiro ataca la política lingüística de la Xunta en presencia de Feijóo. El País

La RAG advierte a Feijóo sobre la «crispación» en materia lingüística. ABC


Barreiro reprende a Feijóo por sembrar la crispación lingüística. Faro de Vigo


A Real Academia acusa a Feijóo de sementar a "discordia" lingüística. Xornal de Galicia


'Non foi a RAG, señor presidente, o que removeu as augas'. A Nosa Terra

Feijoo-RAG: Historia dun desencontro. Vieiros