11.12.08

Algúns candidatos cederon ata un 30% ao Inega, concellos e donos do chan

"Os novos parques eólicos nacen ademais con outra tara á hora de acudir a un banco: unha elevada porcentaxe inclúe fórmulas de participación pública (requisito que suma ata o 22% da puntuación no baremo) que supoñen a cesión gratuíta ao Inega de entre un 10 e un 20% da potencia adxudicada. Os promotores, xa que logo, terán que solicitar préstamos para un proxecto que pagarán na súa totalidade, pero do que só serán propietarios nun 80 ou un 90%. Ademais, boa parte das sociedades presentadas optaron por ampliar en ata un 15% estas cesións públicas en busca dunha mellor puntuación."

"Estas cesións implican, nalgúns casos, pór ata o 30% das empresas en mans de terceiros, mentres que os créditos deberán ser afrontados polo 70% dos socios restantes."

La Voz de Galicia, a voz dos empresarios eólicos que non queren deixar un peso en Galiza, por un negocio que ten un impacto medioambiental e paisaxístico á vista de tódolos galegos.
Porqué non nos informa La Voz de Galicia que empresas son as que máis beneficios públicos deixarían dos muíños? Para ver despois se hai favoritismos afíns, políticos, mediáticos...