10.6.08

Esquizofrénica RAG

E La Voz de Galicia en campaña electoral (Pero non falta case un ano? vai quedar sen cartuchos...)

8/6/2008 La Academia contesta a la Xunta que el único topónimo oficial es Galicia
A imagem "http://media.lavozdegalicia.es/default/2008/06/08/0012_2351314/Foto/g8p6f1.jpg" não pode ser mostrada, porque contém erros.
«pero rexeitou esta posibilidade porque consideraba que un país non debe ter máis ca un nome na súa propia lingua, e que aceptar esta vía sería unha mostra dunha esquizofrenia lingüística non desexable»

9/6/2008 La Xunta usa Galiza como nombre de diversos organismos y actividades
"Consellaría y consellería
A esta ausencia de unificación con respecto al topónimo hay que añadir el doble uso de consellería y consellaría en la web de la Xunta. Las entidades gestionadas por el BNG favorecen esta última forma y las Normas ortográficas e morfolóxicas de la Real Academia Galega también establecen su preferencia por ella: «Os substantivos formados con este sufixo referíanse orixinariamente a cousas e indicaban o lugar onde se fabricaban, onde se vendían ou onde había abundancia delas. A forma -aría, maioritaria no galego medieval, era o resultado fonético regular da correspondente latina -ARÍA. Por iso debe dárselle preferencia a esta solución». "

9/6/2008 "La Guardia Civil trabaja con la teoría de que nacionalistas radicales del grupo Resistencia Galega están buscando el modo de hacerse con explosivos en Portugal."

Normativa oficial do galego ao respecto
"Teñen terminación -cia, entre outros, acacia, audacia, avaricia, contumacia, delicia, eficacia, falacia, farmacia, ictericia, impericia, inmundicia, malicia, milicia, noticia, pericia, perspicacia, pertinacia, suspicacia, etc. Entre estas palabras está Galicia, denominación oficial do país e forma maioritaria na expresión oral e escrita moderna. Galiza é tamén unha forma lexitimamente galega, amplamente documentada na época medieval, que foi recuperada no galego contemporáneo."

Non son contraditorios os argumentos da RAG para consellaría e Galiza? Ou é, que o feito de que Galiza fora recuperada no galego contemporáneo resta?